DMCA

HomeOfficeDecoration.net Website Overeenkomst HomeOfficeDecoration.net Web Site (de “Site”) is een online informatie-service die wordt aangeboden door HomeOfficeDecoration (“HomeOfficeDecoration”), onderworpen aan je naleving van de bepalingen en voorwaarden hieronder uiteengezet. LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG VOORDAT U DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SITE. DOOR DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SITE, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN DOOR DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN HIERONDER UITEENGEZET. ALS U NIET WENST TE WORDEN GEBONDEN DOOR DEZE VOORWAARDEN, MAG U GEEN TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SITE. HomeOfficeDecoration KAN wijzigingen in DEZE OVEREENKOMST OP ELK gewenst MOMENT, EN DERGELIJKE WIJZIGINGEN WORDEN ONMIDDELLIJK van kracht BIJ plaatsing VAN DE GEWIJZIGDE OVEREENKOMST OP DE SITE. U GAAT ERMEE AKKOORD OM DE OVEREENKOMST REGELMATIG OP DE HOOGTE TE ZIJN VAN DERGELIJKE WIJZIGINGEN EN UW VOORTDURENDE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE WORDEN GEACHT DE DEFINITIEVE AANVAARDING VAN DE GEWIJZIGDE OVEREENKOMST. 1. Copyright, Licenties en Idee Inzendingen. De gehele inhoud van de Website zijn beschermd door internationaal auteursrecht en het merkenrecht. De eigenaar van de auteursrechten en handelsmerken zijn HomeOfficeDecoration, gelieerde bedrijven of andere derde partijen die licentiegever zijn. U MAG NIET WIJZIGEN, KOPIËREN, REPRODUCEREN, OPNIEUW PUBLICEREN, UPLOADEN, POSTEN, VERZENDEN OF DISTRIBUEREN, OP ENIGE WIJZE, HET MATERIAAL OP DE SITE, INCLUSIEF TEKST, GRAFISCHE WEERGAVEN, CODE EN/OF SOFTWARE. U kunt afdrukken en delen van materiaal downloaden van de verschillende gebieden van de Site uitsluitend voor uw eigen niet-commercieel gebruik, mits u stemt ermee in niet te veranderen, of verwijderen van alle copyright-of aanduidingen van intellectuele eigendom uit de materialen. U gaat ermee akkoord te verlenen aan HomeOfficeDecoration een niet-exclusieve, royalty-vrije, wereldwijde, eeuwigdurende licentie, met het recht tot sublicentie te geven, te reproduceren, verspreiden, verzenden, creëren van afgeleide werken van, onherroepbare materialen en andere informatie (met inbegrip van, zonder beperking, ideeën daarin voor nieuwe of verbeterde producten en diensten) die u indient op openbare gedeelten van de Site (zoals bulletin boards, forums en nieuwsgroepen) of per e-mail naar HomeOfficeDecoration door alle middelen en in welke media nu bekend of later ontwikkeld. U geeft HomeOfficeDecoration het recht om uw naam te gebruiken in verband met de ingediende materialen en andere informatie en in verband met reclame -, marketing-en promotie-materiaal in verband daarmee. U gaat ermee akkoord dat u mag geen enkel verhaal tegen HomeOfficeDecoration voor vermeende of werkelijke inbreuk of verduistering van eigen recht in uw communicatie naar HomeOfficeDecoration. TrafficServer 1.01 HANDELSMERKEN. Publicaties, producten, inhoud of diensten waarnaar wordt verwezen of op de Website zijn de exclusieve handelsmerken of servicemerken van HomeOfficeDecoration. Andere product-en bedrijfsnamen die op deze Site kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. 2. Het gebruik van de Site. U begrijpt dat, met uitzondering van informatie, producten of diensten worden duidelijk geïdentificeerd als zijnde geleverd door HomeOfficeDecoration, HomeOfficeDecoration werkt niet, controle of onderschrijven van enige informatie, producten of diensten op het Internet op geen enkele manier. Behalve voor HomeOfficeDecoration verstrekte informatie, producten of diensten, alle informatie, producten en diensten aangeboden via de Site of op het Internet in het algemeen worden aangeboden door derde partijen, die niet zijn verbonden met HomeOfficeDecoration een. U begrijpt ook dat HomeOfficeDecoration niet en garandeert niet dat bestanden beschikbaar om te downloaden via de Site vrij zal zijn van virussen, wormen, Trojan paarden of andere code die manifest besmettelijke of destructieve eigenschappen. U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke eisen voor de nauwkeurigheid van de data-ingang en-uitgang, en voor het behoud van een middel buiten de Site voor de reconstructie van verloren gegane data. U AANVAARDT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE EN HET INTERNET. HomeOfficeDecoration BIEDT DE SITE EN de bijbehorende INFORMATIE “AS IS” EN HOUDT GEEN enkele UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, VERKLARINGEN OF AANBEVELINGEN dan OOK (INCLUSIEF en ZONDER BEPERKING GARANTIES VAN eigendom OF niet-INBREUK, OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL) MET BETREKKING TOT DE SERVICE, ELKE KOOPWAAR INFORMATIE OF diensten die VIA DE DIENST OF HET INTERNET in het ALGEMEEN, EN HomeOfficeDecoration is NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE KOSTEN OF SCHADE die DIRECT OF INDIRECT voortvloeit UIT EEN DERGELIJKE TRANSACTIE. HET IS UITSLUITEND UW VERANTWOORDELIJKHEID OM TE EVALUEREN VAN DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN BRUIKBAARHEID VAN ALLE ADVIEZEN, ADVIES, DIENSTEN, GOEDEREN EN ANDERE INFORMATIE DIE VIA DE SERVICE OF OP HET INTERNET IN HET ALGEMEEN. HomeOfficeDecoration GARANDEERT NIET DAT DE DIENST ONONDERBROKEN OF VRIJ van FOUTEN OF GEBREKEN IN DE SERVICE GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN. U BEGRIJPT VERDER DAT HET PURE KARAKTER VAN HET INTERNET BEVAT ONBEWERKTE MATERIALEN SOMMIGE VAN DIE SEKSUEEL EXPLICIET OF AANSTOOTGEVEND KAN ZIJN VOOR U. UW TOEGANG TOT DEZE MATERIALEN IS OP EIGEN RISICO. HomeOfficeDecoration HEEFT GEEN ZEGGENSCHAP OVER EN AANVAARDT GEEN enkele VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DERGELIJKE MATERIALEN. BEPERKING VAN de AANSPRAKELIJKHEID IN GEEN GEVAL ZAL HomeOfficeDecoration AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR (I) ENIGE INCIDENTELE, gevolg -, OF INDIRECTE SCHADE (met INBEGRIP van, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADEVERGOEDING VOOR VERLIES VAN WINST, ONDERBREKING van bedrijfsactiviteiten, VERLIES VAN PROGRAMMA s OF INFORMATIE, EN dergelijke) VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN OF het ONVERMOGEN om DE DIENST TE GEBRUIKEN, OF de INFORMATIE, OF TRANSACTIES die OP DE SERVICE, OF GEDOWNLOAD VAN DE SERVICE OF VERTRAGING VAN DEZE INFORMATIE OF SERVICE. ZELFS ALS HomeOfficeDecoration OF ZIJN GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGERS ZIJN geïnformeerd over DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, OF (II) ELKE CLAIM TE WIJTEN aan FOUTEN, verzuim OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE DIENST EN/OF MATERIALEN OF INFORMATIE die worden GEDOWNLOAD VIA DE SERVICE. OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, IS DE BOVENGENOEMDE BEPERKING MISSCHIEN NIET OP U VAN TOEPASSING IS. IN DEZE STATEN, HomeOfficeDecoration AANSPRAKELIJKHEID IS BEPERKT TOT DE hoogste MATE TOEGESTAAN DOOR de WET. HomeOfficeDecoration doet geen enkele uitspraak over enige andere website waartoe u toegang heeft via dit of die verwijzen naar deze Site. Wanneer u een niet – HomeOfficeDecoration web site, dan dient u te begrijpen dat deze onafhankelijk is van HomeOfficeDecoration, en dat HomeOfficeDecoration heeft geen controle over de inhoud van die web site. Daarnaast is er een koppeling naar een HomeOfficeDecoration website betekent niet dat HomeOfficeDecoration onderschrijft of enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van een dergelijke website. 3. Schadeloosstelling. U gaat ermee akkoord te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen HomeOfficeDecoration, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers en derden aanbieders van informatie aan de Service van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, die voortvloeien uit enige schending van deze Overeenkomst (met inbegrip van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen) door u of enige andere persoon die toegang heeft tot de Dienst. 4. De Rechten Van Derden. De bepalingen van de paragrafen 2 (het Gebruik van de Service) en 3 (Schadeloosstelling) zijn in het voordeel van HomeOfficeDecoration en haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers en derden aanbieders van informatie aan de Service. Elk van deze natuurlijke personen of rechtspersonen van de unie hebben het recht te doen gelden en handhaving van deze bepalingen rechtstreeks tegen je op haar eigen naam. 5.Termijn-TZP – Beëindiging. Deze Overeenkomst kan slechts worden beëindigd door beide partijen zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment en om elke reden. De bepalingen van de paragrafen 1 (Copyright, Licenties en Idee Inzendingen), 2 (Gebruik van de Service), 3 (Schadeloosstelling), 4 (Rechten van Derden) en 6 (Diversen) blijven na beëindiging van deze Overeenkomst. 6.Diversen. Deze Overeenkomst zal worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van De Verenigde Staten van Amerika van toepassing zijn op overeenkomsten die zijn en worden uitgevoerd in De Verenigde Staten van Amerika. U gaat ermee akkoord dat enige wettelijke handeling of procedure tussen HomeOfficeDecoration en u voor elk doel met betrekking tot deze Overeenkomst of de verplichtingen van partijen onder deze voorwaarden, zal bij uitsluiting worden gebracht in een federale of nationale bevoegde rechtbank zittend in De Verenigde Staten van Amerika . Een oorzaak van de actie of claim met betrekking tot de Service, moet aanhangig worden gemaakt binnen één (1) jaar nadat de claim of reden tot actie zich voordoet of een dergelijke claim of oorzaak van actie is uitgesloten. HomeOfficeDecoration is niet aandringt op of af te dwingen strikte naleving van enige bepaling van deze Overeenkomst dienen niet te worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van enige bepaling of enig recht. Noch de handelwijze tussen de partijen, noch handel, besluit tot aanpassing van enige bepaling van deze Overeenkomst. HomeOfficeDecoration wel is toegestaan haar rechten en plichten onder deze Overeenkomst aan enige partij op elk gewenst moment zonder kennisgeving aan u. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. COPYRIGHT.© 1999-2016 Voorbereid voor: HomeOfficeDecoration, Alle rechten voorbehouden.

[contact-form-7 id=”21874″ title=”Contact Met Ons”]

Adblock detector